Всі новини

До уваги батьків майбутніх першокласників!

 

Шановні батьки майбутніх першокласників!

Відповідно до наказу відділу освіти виконавчого комітету Канівської міської ради Черкаської області від 28.12.2023 № 294 «Щодо організації зарахування дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти у 2024 році» та наказу Комунального закладу «Хмільнянський ліцей Канівської міської ради Черкаської області» від 14.02.2024 №14-О «Про організацію роботи щодо зарахування дітей до 1-го класу 2024/2025 навчального року» з 01.04.2024 до 31.05.2024 розпочнеться прийом заяв до 1 класів на 2024/2025 навчальний рік. 

 

Шановні батьки! За повноту та достовірність усієї інформації та усіх документів, що подаються до закладу, відповідає згідно з вимогами законодавства особа, яка їх подає.

 

Зарахування буде проводитись відповідно до законів України "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту", Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367.

Зарахування до закладу здійснюється відповідно до наказу директора, що видається на підставі заяви одного з батьків дитини, поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника).

До заяви додаються:

·                     копія свідоцтва про народження дитини (під час подання копії пред’являється оригінал);

·                     оригінал або копія довідки форми № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду».

 

Для організації інклюзивного освітнього простору для дітей  із особливими освітніми потребами до заяви додається висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (висновок ІРЦ).

У випадку подання копій документів оригінали мають бути подані до видання наказу про зарахування тобто до 31 травня.

При поданні заяви має бути пред'явлено документ, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу.

У паперовій формі приймання документів забезпечується під час індивідуального прийому у разі, якщо створені безпечні умови для працівників закладу освіти та громадян.

Звертаємо увагу, що відповідно до Закону України "Про освіту" (ст.13 ч.1) "Кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти, що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи. Право особи здобувати початкову та базову середню освіту у державному або комунальному закладі освіти, за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця особа, гарантується, що не обмежує право особи обрати інший заклад освіти"

У закладі створені всі умови для отримання повної загальної середньої освіти в новій українській школі.

Мова викладання – українська.

Іноземні мови – англійська мова (з 1-го класу).

До послуг Ваших дітей:

·                     навчання та виховання в світлих сучасних класах;

·                     група подовженого дня;

·                     досвідчені вчителі, вихователі, чуйний та ввічливий персонал;

·                     уроки комп’ютерної грамотності;

·                     денне перебування в закладі з 7-00 до 15-00 год.

·                     психологічний супровід;

·                     соціальний супровід;

·                     постійний медичний нагляд

·                     підвезення шкільним автобусом.

Набирає 1-ший клас у 2024/2025 н. р. вчитель Панченко Валентина Миколаївна, яка в своїй роботі використовує сучасні освітні технології інформаційно-комунікативного навчання та ефективні форми і методи ведення уроків.

Педагог розвиває у дітей основні компетентності творчі здібності, підтримує їхні обдарування, формує навички самоосвіти особистості, виховує загальнолюдські моральні якості, патріотизм, національні почуття, повагу до народних традицій.


Додаткова інформація

Заява на зарахування в освітній заклад

 

 

Директору Комунального закладу «Хмільнянський ліцей Канівської міської ради

Черкаської області»

Ользі Пустовойт

_________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові  заявника чи одного з батьків дитини)

який (яка) проживає за адресою:

_____________________________________

(адреса фактичного місця проживання)

Контактний телефон: __________________

Адреса електронної поштової скриньки: _____________________________________

 

ЗАЯВА

про зарахування до закладу освіти

 

Прошу зарахувати __________________________________________________________

                                                                           (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження)

до ___ класу, який (яка) фактично проживає (чи перебуває) за адресою: _______________________________________________________________________________,  на _______________________________________________________ форму здобуття освіти.

 

Повідомляю про:

-   наявність права на першочергове зарахування: так/ні (потрібне підкреслити) (____________________________________________________________________________);

                   (назва і реквізити документа, що підтверджує проживання на території обслуговування закладу освіти)

-   навчання у закладі освіти рідного (усиновленого) брата/сестри: так/ні (потрібне підкреслити) ________________________________________________________________________;

                                                                                (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) брата/сестри)

-   роботу одного з батьків дитини в закладі освіти __________________ _____________________________________________________________________________;

                                           (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), посада працівника закладу освіти)

-        потребу у додатковій постійній чи тимчасовій підтримці в освітньому процесі: так*/ні (потрібне підкреслити);

-   інші обставини, що є важливими для належної організації освітнього процесу _________________________________________________________________________

Підтверджую достовірність всієї інформації, зазначеної в цій заяві та у доданих до заяви документах.

 

Додатки:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

_________                                                                                               ________________
     (дата)                                                                                                                                                                         (підпис)

Зі статутом, освітньою програмою, правилами поведінки учнів та внутрішнім розпорядком КЗ «Хмільнянський ліцей» ознайомлені

 

_________                                                                                               ________________
     (дата)                                                                                                                                                                    (підпис)

 

 

Анкета учня до зарахування дитини до школи

А Н К Е Т А

додаткових даних про учня, необхідних для оформлення обов’язкової шкільної документації, а саме: особової справи здобувача освіти, класного журналу, соціального паспорта класу та освітнього закладу, алфавітної книги

 

7.  Номер телефону (домашній) _________________________________________________

8.  Номер мобільного телефону дитини  __________________________________________

9.  Е-mail дитини _____________________________________________________________

10.  Посвідчення учасника бойових дій (учасника АТО) _____________________________

                                                                                                                                  (якщо є – вказати № та серію)

11.  Наявність довідки про участь в антитерористичній операції ______________________

                                                                                                                                                         (якщо є – вказати № та дату видачі)

12.  Наявність довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи ______________

                                                                                                                                                                                      (так\ні)

13.  Чорнобильське посвідчення у дитини _________________________________________

                                                               (якщо є – вказати № та серію)

14.  Відомості про сім’ю:

14.1. Повна сім’я, батьки розлучені (вказати) ___________________________________

14.2. Дитина із сім’ї, яка отримує пенсію по втраті годувальника (так/ні) ___________

14.3. Дитина із багатодітної сім’ї (так/ні) ______________________________________

              (якщо так:  вказати №, дату видачі посвідчення

__________________________________________________________________________

                                                багатодітної сім"ї та дату, до якої дійсне це посвідчення)

14.4. Дитина із малозабезпеченої сім"ї (так/ні)__________________________________

                                                  (якщо так:  вказати №, дату видачі довідки управління у

__________________________________________________________________________

                                                                       соцзахисту  та дату, до якої дійсна ця довідка)

14.5. Дитина виховується матір’ю-одиначкою (мати перебуває на обліку в управлінні соціального захисту населення (так/ні) ____________________________________

14.6. Дитина-сирота (так/ні) _________________________________________________

14.7. Дитина позбавлена батьківського піклування (так/ні) _______________________

15. Наявність хронічних захворювань (якщо так, то вказати діагноз і чи перебуває дитина на диспансерному обліку) ___________________________________________________

16. Наявність у дитини посвідчення, що посвідчує інвалідність (так/ні) _______________

17. Відомості про батьків (опікунів):

 

 

БАТЬКО

МАТИ

1. Прізвище

 

 

    ім’я

 

 

    по батькові

 

 

2. Місце роботи

 

 

3. Робоча адреса

 

 

4. Посада

 

 

5. Робочий телефон/факс

 

 

6. Е-mail

 

 

7. Мобільний телефон

 

 

 

18. Чи плануєте подавати ще заяви до інших закладів освіти? _______________________

 

Підтверджую достовірність всієї інформації, зазначеної в цій заяві та у доданих до заяви документах.

 

 

Підпис батьків_____________                                     “______”__________________ 20___ р.

Згода на обробку персональних даних

 

ЗГОДА батьків (усиновлювачів) або піклувальників на обробку персональних даних їх неповнолітньої дитини

 Я,_____________________________________________________________________________
                                                                        (прізвище, ім’я та по батькові)

Паспорт серія_______№___________,виданий_______________________________________ шляхом підписання цього тексту, надаю згоду Комунальному закладу «Хмільнянський ліцей Канівської міської ради Черкаської області» Міністерству освіти і науки України та Адміністратору Єдиної державної електронної бази з питань освіти на обробку персональних даних _____________________________________________________________________

                                                                                                   (ПІБ дитини)

(ідентифікаційні дані (ПІБ, адреса, місце навчання/роботи тощо), паспортні дані та/або дані свідоцтва про народження, у т.ч. громадянство, дані про особисті документи у сфері освіти (документи про освіту, студентські (учнівські) квитки, вчені звання та наукові ступені тощо), дані зовнішнього незалежного оцінювання; дані про освітні заклади до яких вступали та, у яких навчались, форма навчання; дані про зарахування, переведення, відрахування, особисті відомості (вік, стать, освіта, спеціальність/ напрям, кваліфікація, професія, вчене звання, науковий ступінь, право на пільги встановлені законодавством, відомості про військовий облік), запис зображення (фото) тощо, з метою забезпечення потреби фізичних та юридичних осіб, у т.ч. замовлення, виготовлення, обліку і видачі документів у сфері освіти тощо, відповідно до законодавства у Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Ця згода надана на строк поки не мине потреба. Персональні дані, на обробку яких надано цю згоду, можуть бути передані третім особам тільки у випадках, передбачених законодавством України. Передача цих персональних даних третім особам у випадках, не передбачених законодавством України, здійснюється тільки за погодженням зі мною або дитиною, після досягнення нею повної цивільної дієздатності.

 

«___» _________ ______ р., ____________ (__________________________________)

 

Особу та підпис ______________________________________________ перевірено особою, уповноваженою освітнім закладом на таку перевірку:_________________________________

                                                                                                                                                                                         (посада)

____________________________     __________________________

(прізвище, імя та по батькові)                                                                                 (підпис)                                            М.П.

 

Я, _________________________, посвідчую, що отримав(ла) повідомлення про включення персональних даних ____________________________ (батьком/матір’ю (усиновлювачем), піклувальником (непотрібне закреслити) якого/якої я є) до Єдиної державної електронної бази з питань освіти з метою забезпечення потреби фізичних та юридичних осіб, у т.ч. замовлення, виготовлення, обліку і видачі студентських (учнівських) квитків, документів про освіту державного зразка, а також відомості про мої права та права дитини, після досягнення нею повної цивільної дієздатності, визначені Законом України «Про захист персональних даних» та про осіб, яким мої дані надаються, для виконання зазначеної мети. ____________ 20____ року. (підпис)

Повідомляємо, що персональні дані ______________________________, згода на обробку яких надана Вами як його батьком/матір’ю (усиновлювачем), піклувальником (непотрібне закреслити), включені до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – Єдина база) з метою забезпечення потреби фізичних та юридичних осіб, у т.ч. замовлення, виготовлення, обліку і видачі студентських (учнівських) квитків, документів про освіту державного зразка. Для виконання зазначеної мети Ваші дані надаються Адміністратору Єдиної бази – ДП «Інфоресурс», - що забезпечує функціонування Єдиної бази. Відповідно до ст.8 Закону України «Про захист персональних даних» суб’єкт персональних даних має право:

1. Знати про місцезнаходження бази даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження її володільця чи розпорядника;

2. Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у базі персональних даних;

3. На доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;

4. Отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, що зберігаються;

5. Пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;

6. Пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7. На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8. Звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних; 9. Застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

 

·         Перелік необхідного шкільного приладдя для учнів 1-го класу

 

Перелік необхідного шкільного приладдя для учнів 1 – го класу

 

1.                  Пенал.

2.                  Зошити в клітинку та косу лінію з додатковою лінією на 12 аркушів по 10  шт.

3.                  Кулькові ручки із синіми стержнями 3-5 шт.

4.                  Прості олівці 3-5шт. (тип ТМ)

5.                  Набір кольорових олівців ( не більше 10-12 штук ) – 1 коробка. Як правило необхідні основні кольори.

6.                  Точилка для олівців з контейнером для стружки.

7.                  Набір фломастерів.

8.                  Обкладинки для зошитів 10 шт.

9.                  Ножиці.

10.              Ластик.

11.              Набір пластиліну.

12.              Дошка і стеки для пластиліну.

13.              Кольоровий папір.

14.              Кольоровий картон.

15.              Білий картон.

16.              Клей- олівець, клей ПВА з пензликом.

17.              Фарби акварельні.

18.              Пензлики 1 набір.

19.              Стаканчик- непроливайка

20.              Лінійка  - 15 - 20 см 2 шт.

21.              Альбом для малювання. Краще взяти кілька невеликих ( до 20 сторінок).

22.              Пластикова папка – портфель формату А – 4 1 шт.

23.              Спортивна форма, спортивне взуття (кросівки або кеди).

24.              Розфарбовки 2 -3 шт.

25.              Бутилочка для води.

 

Не обов’язково, але знадобиться:

1.                  Сумка для спортивного одягу.

2.                  Ємкість для  дитячих сніданків.

Ось в принципі і все. Однак, як правило, турботливі батьки обов’язково купують щось зайве.

         Тому, коли будете купувати, згадайте про те, що ручки з п’ятьма стержнями, музичні пенали, папки з «секретними кодами» та інші канцелярські «навороти» першокласнику не потрібні!

Бажаємо Вам міцних нервів, а Вашим дітям – успіхів та здоров’я.

·                     Наказ МОНУ від 16 квітня 2018 року № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»

·                     ЛИСТ-РОЗ’ЯСНЕННЯ МОНУ щодо застосування окремих положень нового Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти

Конституція України Стаття 53.

Кожен має право на освіту

1. Повна загальна середня освіта є обов'язковою.

2. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах...

Закон України "Про освіту"

Стаття 12. Повна загальна середня освіта

4. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

5. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку, а тривалість здобуття ними початкової та базової середньої освіти може бути подовжена з доповненням освітньої програми корекційно-розвитковим складником. Особливості здобуття такими особами повної загальної середньої освіти визначаються спеціальним законом.

Стаття 13. Територіальна доступність повної загальної середньої освіти

п. 1. Для забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти органи місцевого самоврядування створюють і утримують мережу закладів освіти та їхніх філій.

Кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи. Право особи здобувати початкову та базову середню освіту у державному або комунальному закладі освіти (його філії), за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця особа, гарантується, що не обмежує право особи обрати інший заклад освіти.  

Закон України "Про повну загальну середню освіту"

Стаття 9. Забезпечення рівного доступу до здобуття повної загальної середньої освіти

1. Рівний доступ до здобуття повної загальної середньої освіти забезпечується шляхом:

визначення правил зарахування до закладів освіти;

зарахування до початкової школи та гімназії без проведення конкурсу, крім випадків, визначених законодавством;

територіальної доступності повної загальної середньої освіти;

фінансування закладів освіти за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів в обсязі, достатньому для виконання державних стандартів та ліцензійних умов;

дотримання вимог законодавства щодо доступності закладів освіти для осіб з особливими освітніми потребами;

викладання навчальних предметів (інтегрованих курсів) способами, що є найбільш прийнятними для осіб відповідного віку, у тому числі шляхом адаптації/модифікації змісту навчальних предметів (інтегрованих курсів) для осіб з особливими освітніми потребами;

використання розвиваючих засобів і методів навчання, що враховують особливі освітні потреби учнів та сприяють успішному засвоєнню змісту навчання і розвитку дитини;

навчання дітей, які є сліпими, глухими чи сліпоглухими, за допомогою найбільш прийнятних для таких дітей мов, методів і способів спілкування в освітньому середовищі (просторі), яке максимально сприяє засвоєнню знань і соціальному розвитку, зокрема шляхом використання в освітньому процесі української жестової мови та/або абетки Брайля;

дотримання принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування відповідно до найкращих інтересів дитини.

2. Зарахування дітей до закладу освіти на конкурсних засадах (проведення будь-яких заходів, спрямованих на перевірку знань, умінь, навичок чи інших компетентностей дитини) для здобуття початкової освіти забороняється, крім закладів спеціалізованої освіти і приватних закладів освіти.

До комунального закладу освіти для здобуття початкової та базової середньої освіти у порядку, визначеному законодавством, обов’язково зараховуються всі діти, які:

проживають на території обслуговування закладу освіти;

є рідними братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту в цьому закладі освіти;

є дітьми працівників цього закладу освіти.

Діти з особливими освітніми потребами, які проживають на території обслуговування комунального закладу освіти, мають право на першочергове зарахування до нього у порядку, визначеному законодавством, для здобуття початкової та базової середньої освіти.

Зарахування дітей до державних, комунальних закладів освіти для здобуття базової середньої освіти може здійснюватися на конкурсних засадах, якщо це не порушує право учнів, які здобули початкову освіту в цьому закладі освіти, на продовження навчання в ньому та за умови, що кількість поданих заяв про зарахування перевищує загальну кількість вільних місць у відповідних класах.

3. Зарахування дітей до державних, комунальних і корпоративних закладів освіти для здобуття профільної середньої освіти (академічного або професійного спрямування) відбувається на конкурсних засадах. Конкурс може не проводитися, якщо кількість поданих заяв про зарахування не перевищує загальної кількості вільних місць у відповідних класах.

4. Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних і комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до приватних і корпоративних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти визначається засновником (засновниками).

Порядки зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів спеціалізованої освіти затверджуються центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідній сфері.

5. Зарахування осіб до спеціальних закладів загальної середньої освіти, переведення з одного типу закладу до іншого та відрахування таких осіб здійснюються в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

 

ЯКІ ДОВІДКИ ПОТРІБНІ ДЛЯ ВІДВІДУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ

1. Довідка форми № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду»

Її ваш педіатр чи сімейний лікар видасть після огляду дитини. За необхідності лікар може направити дитину на вакцинацію, базові аналізи чи до вузьких спеціалістів.  

У довідці для освітнього закладу лікар зазначає:

·              прізвище та ім’я дитини, дату її народження і стать;

·              місце проживання дитини, телефон батьків;

·              найменування закладу загальної середньої освіти, клас;

·              дату проведення обов’язкового медичного профілактичного огляду (а також дату попереднього профілактичного огляду і рекомендовану дату наступного);

·              висновок про стан здоров’я дитини (якщо школяр має певне захворювання, то за рішенням одного з батьків,  в цій довідці може бути зроблено відповідний запис);

·              групу для занять фізичною культурою;

·              рекомендації.

2.  Довідка форми № 063/о "Карта профілактичних щеплень"

Ця довідка містить інформацію про проведення вакцинації чи ревакцинації, а також здійснення туберкулінових проб. Дані з цієї довідки дозволять медичному працівнику освітнього закладу ознайомитись з наявністю чи відсутністю щеплень у конкретної дитини.

Якщо дитина була вакцинована вчасно за Календарем профілактичних щеплень, то з 7 до 14 років їй не проводитимуть вакцинацію чи ревакцинацію. Відповідно, дані у карті профілактичних щеплень не оновлюються і довідки не потрібно.

Водночас, у освітньому закладі можуть попросити принести довідку про щеплення, якщо у закладі немає таких даних дитини (наприклад, ви перейшли у нову школу). Так само довідка буде потрібна, якщо вашій дитині робили щеплення - планові чи пропущені.

Профілактичний візит до вашого лікаря - чудова нагода проконсультуватись  щодо профілактики хвороб у школі, фізичного навантаження та здорового харчування.

Усі послуги у педіатра чи сімейного лікаря, з яким ви підписали декларацію для дитини, - безоплатні для вас, їх оплачує Нацслужба здоров’я. Докладніше про послуги, які надають терапевти, педіатри і сімейні лікарі: послуги

 

 

Питання, що можуть виникнути у Вас

 

Коли розпочинається прийом документів для зарахування дитини до 1 класу на 2024/2025 н.р.?

Відповідно до наказу КЗ «Хмільнянський ліцей» від 26.02.2023 № 08 прийом заяв розпочнеться з 01.04.2024 до 31.05.20243

 

Як можна отримати консультацію?

Консультації надає заступник директора з навчально-виховної роботи Валентина Іванівна Бабич за тел.0733062886.

В який час варто прийти?

Надати документи для зарахування або отримати консультацію з питань зарахування можна щоденно з 8.00 до 11.00 та щопонеділка, щосереди та п’ятниці з 9.00 до 16.00 години.

УВАГА!!!

Під час сигналу «Повітряна тривога» прийом документів не здійснюється.  У паперовій формі приймання документів здійснюється у разі створенняі безпечних умов для працівників закладу освіти та громадян.

Які нормативні документи регулюють вступ до 1 класу?

Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти i науки України від 16 квітня 2018 року № 367, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0564-18.

Хто подає документи для зарахування дитини?

Документи подаються одним з батьків дитини або їх законним представником до 31 травня в один із способів:

·                     особисто, при цьому  необхідно пред’явити посвідчення особи;

·                     надсилати електронним листом на ел.скриньку ліцею hmilna77@meta/ua

·                     створити заявку  на сайті «Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти» https://school.isuo.org/