Річний звіт про діяльність закладу освіти:


   

 

Звіт директора ліцею

на загальношкільній конференції

23.06.2020 року

 

«Підсумки роботи ліцею

за 2019-2020 навчальний рік.

Пріоритетні напрямки роботи та завдання

на новий навчальний рік»

Підсумки роботи ліцею і завдання на новий 2020-2021навчальний рік.

Пріоритетні напрямки роботи

 

Шановні учні, батьки, колеги!

Ось і добіг до кінця, мабуть, найскладніший 2019-2020 навчальний рік.

Традиційно в червні проходить звіт керівника освітнього закладу, де підводяться підсумки роботи за навчальний рік, визначаються пріоритетні напрямки роботи школи на наступний.

Закінчення чергового навчального року - добра нагода підбити певні підсумки в діяльності ліцею. Запитати себе і Вас, що ми хочемо покращити в наступному році!?

У своєму звіті я намагатимуся охопити основні напрямки своєї діяльності, звернути увагу на створення у ліцеї належних умов для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти, тому що другий рік ми працюємо в новій українській школі, головна мета якої – створити таку школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті. Тому наше з вами завдання – створити таку нову школу, до якої приємно ходити учням. У ній -  прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами.

У сучасному світі перед освітою України постали нові завдання. Вони потребують нестандартних підходів у вихованні інтелектуально розвиненої особистості і, разом із цим, толерантної, відкритої до демократичного спілкування й розвитку в національному та міжнародному вимірі, людини, здатної творчо мислити, приймати рішення, мати власну позицію, брати на себе відповідальність. Нова українська школа повинна готувати молодих творчих лідерів, менеджерів, здатних жити в оновленому суспільстві, що прагне інтеграції в європейському просторі.

Як директор протягом звітного періоду я керувалася статутом ліцею, свою діяльність здійснювала відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну  загальну середню освіту», концептуальними засадами реформування середньої школи «Нова українська школа», Державним стандартом початкової освіти, Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, перспективним та річним планом роботи ліцею, забезпечував оновлення змісту, форм і методів навчання, вдосконалення освітнього процесу та його результативність.

Головний чинник успіху освітнього закладу – злагоджений механізм дій усіх учасників освітнього процесу: адміністрації, вчителів, учнів, батьків.

Основна мета моєї діяльності, як керівника, у 2019-2020 н.р.:

·                      Створення умов для навчання учнів закладу, забезпечення реалізації прав громадян на здобуття початкової, базової та повної загальної середньої освіти в умовах школи І-ІІІ ступенів;

·                      Вдосконалення педагогічної системи ліцею відповідно до запитів батьків та учнів;

·                      Забезпечення функціонування та розвитку ліцею, підвищення якості освіти та ефективності виховання і розвитку учнів.

Враховуючи вимоги сьогодення, педагогічна діяльність нашого закладу спрямована на всебічний розвиток дитини, формування ключових та предметних компетентностей учнів,  утвердження загальнолюдських цінностей, розкриття потенційних можливостей і здібностей учнів.

Кадрова політика

Кадрове забезпечення ліцею здійснюється в повній відповідності зі штатним розписом та навчальним планом.

Кадрова політика спрямована на створення сприятливих умов для формування дієздатного колективу, розкриття та розвиток творчого потенціалу кожного вчителя, підвищення його кваліфікаційного рівня.

Працівники ліцею - це команда, яка  злагоджено працює для досягнення успіху. Керівник педагогічної команди - директор - забезпечує кооперацію зусиль учителів та батьків і відповідає за результати колективної роботи всієї команди. Головним завданням директора є захист прав і інтересів дітей. Головною метою роботи педагогічної родини є досягнення такого рівня розвитку і навченості дитини, який відповідатиме її індивідуальним можливостям.

Мені поталанило мати команду професіоналів, однодумців. Це мій заступник Бабич Валентина Іванівна, педагог-організатор Матвієнко Людмила Миколаївна. Керівники методичних предметних об’єднань Кліщова Ольга Володимирівна, Лещенко Галина Іванівна, Снісаренко Світлана Миколаївна, бібліотекар Панченко Валентина Миколаївна. Кожен з них відповідає за певну ланку роботи і досягає результатів.

Освітній процес у 2019-2020 н.р. забезпечував досвідчений, висококваліфікований творчий педагогічний колектив: 20 вчителів, серед них спеціалістів вищої категорії 11, спеціалістів другої категорії – 3, спеціалістів – 1. Педагогічне звання старший учитель має 8 педагогів, учитель-методист – 3. Якість освітнього процесу залежить від кваліфікованого спеціаліста, здатного до творчої праці, професійного розвитку, освоєння та запровадження інформаційних технологій. У державних документах зазначено, що педагогічний працівник має стати основною рушійною силою відродження та створення якісно нової національної системи освіти. Одним із чинників реформування освіти є «підготовка нової генерації педагогічних кадрів, підвищення їхнього професійного та загальнокультурного рівня».

Підвищили кваліфікаційну категорію упродовж навчального року на курсах 5 педагогів закладу, у тому числі 3 – за дистанційною формою навчання. Атестувалося 3 педагогічних працівників, з них підвищили кваліфікаційну категорію 1.

Основними мотивами розстановки педагогічних кадрів є

·         наступність в роботі вчителя;

·         його педагогічний досвід і кваліфікація;

·         характер взаємин суб’єктів освітнього процесу.

Освітній та кваліфікаційний рівні педагогічних працівників, практичний досвід педагогічної роботи колективу обумовлюють високий рівень працездатності, що є головною умовою реалізації державної політики  в галузі освіти й упровадження  інноваційних ідей розвитку закладу освіти.

Другий рік поспіль, навчальний заклад працює за новою програмою НУШ . Це школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами. Водночас батькам теж подобається відвідувати школу, адже у ній  панують співпраця та взаєморозуміння.

Новий Стандарт початкової освіти передбачає, що вчителі повинні підвищувати свою кваліфікацію, використовувати новітні інноваційні технології. Всі  вчителі початкової школи пройшли дистанційне навчання (онлайн-курс на освітній платформі EdEra) та очні сесії, в межах яких спеціально підготовлені тренери закріплюють знання педагогів на практиці.

Аналіз структури і мережі школи за 2019-2020 навчальний рік.

Збереження учнівського контингенту.

Інтеграція України до світового та європейського освітнього простору передбачає необхідність перегляду деяких підходів до навчання та виховання учнівської молоді, аналізу чинників, що гальмують підвищення якості навчання, права на рівний доступ до загальної середньої освіти, формування життєспроможності особистості. Пріоритетними стають особистісно орієнтований, компетентнісний підходи, які покликані підготувати особистість, спроможну бути активною, здатною осмислено зберігати, самостійно відтворювати власну життєдіяльність, досягти життєвого успіху.

Першочерговим завданням навчального закладу є задоволення потреб населення території обслуговування, їх національно-культурних, національно-освітніх прав і запитів.

Ці потреби задовольняються в основному сформованою мережею навчального закладу.               

На початок 2019-2020 навчального року у школі навчалося 99 учнів, на кінець – 102 учні. Аналізуючи перехід учнів до інших закладів освіти, необхідно відзначити, що основною причиною переходу є зміна місця проживання сім’ї та навчання в школах нового типу.

Спостерігається вплив демографічної ситуації на контингент учнів. Загальне зменшення кількості дітей на території обслуговування ліцею вплинуло й на мережу. Усі діти шкільного віку охоплені навчанням, здійснюється контроль за проведенням обліку дітей шкільного віку, збираються довідки-підтвердження про навчання, перевіряються списки дітей шкільного віку.

Мережа класів

Навчальний рік

Станом на 05.09.2019

Станом на 05.07.2020

Кількість класів

2019-2020

99

102

11

Простежуючи динаміку, з’ясовано, що учнівський контингент у зв’язку з низькою народжуваністю у попередні роки, особливостями заселення території обслуговування ліцею, зменшується. Загальне зниження кількості учнів впливає на мережу навчального закладу,  що призводить до зменшення середньої наповнюваності класів, до зменшення  педагогічного навантаження вчителів.

Укомплектовано 11 класів.  Середня наповнюваність класів – 9,3 учня. Школа І ступеня – 4 класи, школа ІІ ступеня – 5 класів, школа ІІІ ступеня- 2 класи.

Основними заходами щодо збереження контингенту учнів у 2019-2020 навчальному році були:

·         Організація обліку дітей і підлітків у мікрорайоні;

·         Спільна робота з ДНЗ;

·         Контроль відвідування учнями навчальних занять;

У 2020-2021 навчальному році планується функціонування 11 класів, у них очікується збереження такої ж кількості учнів - 102.

Усі класи  – з українською мовою навчання.

Результати подальшого працевлаштування випускників закладу

9 клас

Навчальний рік

К-сть випускників

10-й клас

Інші заклади

ПТНЗ

ВНЗ

I-II рівнів

% учнів, які навчаються

2018-2019

6

5

-

1

-

100

2019-2020

(попередньо)

15

12

 

2

1

 

11 клас

Навчальний рік

Кількість випускників

% учнів, які вступили до ВНЗ II-IV рівнів акредитації

% учнів, які вступили до навчальних закладів

ІІ-ІІІ рівнів акредитації

2018-2019

3

3

0

2019-2020

(попередньо)

8

4

4

У закладі здійснюється проведення профорієнтаційної роботи з учнями; проводиться роз’яснювальна робота з батьками, учнями щодо організації профільного навчання, допрофільної підготовки, формування шкільної мережі; проводиться  участь у Днях відкритих дверей навчальних закладів.

У ліцеї створено всі умови для забезпечення гарантованого права громадян на здобуття якісної базової та повної загальної середньої освіти, для формування гармонійно розвиненої особистості, збагачення здібностей кожного учня.

Виходячи з вищезазначеного, завдання педколективу щодо охоплення учнів навчанням наступні:

·                      Продовжити профілактичну та роз’яснювальну роботу з батьками щодо відвідування учнями навчальних занять;

·                      Продовжити роботу  з комісією у справах неповнолітніх, залучати їх до проведення роз’яснювальної, профілактичної роботи правознавців.

·                      Адміністрації, класним керівникам, учителям, батьківському комітету класів систематично контролювати відвідування учнями навчальних занять, продовжити практику розгляду даного питання на нараді при директорі, шкільній лінійці та вести індивідуальну роботу з батьками учнів, які часто пропускають навчальні заняття.

Із 13 березня 2010 року наш ліцей прийняв виклик – в умовах карантину перейти на організацію дистанційного навчання на підставі нормативно-правових документів. Колективом закладу в короткий час потрібно було опанувати новітні інноваційні технології, організувати освітній процес, використовуючи різноманітні інтернет-платформи, сайти, налагодити систему подачі інформації, розміщення навчальних завдань, зворотній зв'язок з учнями та батьками через програми месенджери, проводити санітарні та протиепідемічні заходи щодо профілактики захворюваності на коронавірус COVID-19, забезпечити заклад миючими, дезінфікуючими засобами, дотримуватися температурного режиму та проводити вологе прибирання за графіком.

У важкий час вимушеної ізоляції дуже важливо було зберігати емоційний спокій, знаходити особистий ресурс для подолання страхів, агресії, тривоги, сумнівів, хвилювань, бо ситуація невідомості викликала паніку, та приводила до зниження імунітету. Інформаційне ж перевантаження призводило до стресу та змін у психіці людей всіх вікових категорій.

В он-лайн режимі були проведені зустрічі з учнями на тему «Емоційна підтримка, емоційне розвантаження», «Труднощі під час карантину та шляхи їх подолання», «Як провести карантин з користю» та інші. Також була організована групова робота з батьками для обговорення хвилюючих питань та надання рекомендацій, обмін досвідом. Були організовані індивідуальні он-лайн консультації для всіх учасників освітнього процесу через зручний канал зв’язку. Наші педагоги безперервно надавали соціальну підтримку. Особлива увага приділялася кризовим, багатодітним і малозабезпеченим сім’ям з метою недопущення ситуації попадання дітей у тяжкі життєві умови. Постійно підтримувався зв'язок з такими сім’ями, велася роз’яснювальна робота щодо дотримання дітьми умов карантину.

В умовах карантину вчителі працювали з учнями, що перебували вдома, шляхом використання технологій дистанційного навчання. У рамках реалізації права на автономію, на підставі рішення педагогічної ради були задіяні різні підходи щодо організації освітнього процесу, у тому числі з використанням дистанційних технологій.

Засоби дистанційного навчання, які використовували вчителі під час карантину:

Засоби дистанційного навчання

К-ть вчителів, які використовували засіб дистанційного навчання

GOOGLE сайт

19

viber

20

особиста електронна пошта

16

Конференції ZOOM

7

 "На урок"

70

"Всеосвіта"

9

посилання на відео YOUTUBE

4

GOOGLE форми

11

GOOGLE диск

13

viber сообщество

15

відеозв'язок viber

13

Google classroom

19

У цей період вчителі застосовували дистанційне навчання і для дітей з особливими освітніми потребами.

З метою дотримання протиепідеміологічних вимог, на підставі нормативних документів педагогічною радою закладу було вирішено закінчити навчальний рік дистанційно з урахуванням усіх рекомендацій Міністерства освіти та науки України.

29 травня відбулося свято Останнього дзвоника в on-line режимі за допомогою платформи Zoom. Здобувачі освіти 1-8, 10 класів отримали копії табелів навчальних досягнень. На підставі нормативних документів учні 4 та 9 класів були звільнені від проходження ДПА. Лише одинадцятикласники готуються до зовнішнього незалежного оцінювання. Бажаємо їм успіхів!

На сьогоднішній день хочу довести до Вас найважливішу інформацію – жоден учень нашого закладу та працівник не захворів на коронавірус.

Цей виклик показав, що ми спроможні працювати і в такому режимі. Хоча, на мій погляд, ніщо не може замінити живого спілкування між учнем і вчителем та батьками.

Дозвольте ознайомити  Вас з результатами навчальних досягнень.

Всього навчається у школі 102 учні, з них в початковій школі – 38, в школі II ступеня – 51, в школі III ступеня – 13. Учні 1-2 класів оцінювалися вербально. 4 учнів 3-4 класів (29%) засвоїли знання на високому рівні (середній бал 10-12 балів) та будуть нагороджені Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні». Всі вони отримають Похвальні листи на початку 2020-2021 навчального року.

У школі II ступеня засвоїли знання на високому рівні (середній бал 10-12 балів) 10 учнів (20 %), на достатньому рівні (середній бал 7-9 балів) 22 учні (43%), на середньому рівні (середній бал 4-6 балів) 19 учнів (37%), на початковому рівні (середній бал 1-3 балів) - немає.

Свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою отримують три учениці 9–го класу: Зацепіна Юоія, Зінченко Зоряна та Кліщова Ірина.

У школі III ступеня засвоїли знання на високому рівні (середній бал 10-12 балів) 2 учні (15%), на достатньому рівні (середній бал 7-9 балів) 5 учнів (39%), на середньому рівні (середній бал 4-6 балів) 6 учнів (46 %), на початковому рівні (середній бал 1-3 балів) - немає. Учениця 11 класу Зацепіна Марія буде нагороджена Похвальною грамотою «За особливі успіхи у вивченні окремих предметів» та буде, сподіваюсь, нагороджена золотою медаллю, якщо підтвердить ДПА у формі ЗНО.

Участь в олімпіадах, перемоги

Однією з найефективніших форм організації роботи з обдарованими учнями, підвищення інтересу до поглибленого вивчення навчальних предметів є залучення таких учнів до участі в олімпіадах з базових дисциплін.

15 учнів ліцею взяли участь в районних предметних олімпіадах. Призерами стали 7 учнів.

I місце – Зінченко Зоряна 9 клас (біологія, учитель Руденко О.Ф.)

I місце – Кліщова Ірина 9 клас (фізика, учитель Салига К.О.)

І місце – Зацепіна Юлія 9 клас (географія, учитель Бабич В.І.)

ІІ місце - Зінченко Зоряна 9 клас (фізика, учитель Салига К.О.)

ІІ місце - Зінченко Зоряна 9 клас (математика, учитель Кліщова О.В.)

ІІ місце – Зацепіна Юлія 9 клас (біологія, учитель Руденко О.Ф.)

ІІІ місце – Зацепіна Марія 11 клас укр. мова (учитель Савчук О.І.)

ІІІ місце – Зацепіна Марія 11 клас (математика, учитель Кліщова О.В.)

На обласному рівні перемогла Зінченко Зоряна – ІIІ місце (біологія), Кдіщова Ірина та Зацепіна Юлія були учасниками.

Учениця 11 класу Зацепіна Марія стала переможцем районного та учасницею обласного туру конкурсу імені Т.Г.Шевченка.

Методична робота.

Організація методичної роботи КЗ «Хмільнянський ліцей» грунтувалася на глибокому вивченні та аналізі результативності освітнього процесу, рівня професійної підготовки педагогічних кадрів, координувалася курсовою перепідготовкою та іншими формами підвищення кваліфікації.

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою було затверджено склад шкільної методичної ради, визначено структуру та форми методичної роботи. Шкільні методичні об’єднання працювали згідно планів.

Протягом року проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо.

У ліцеї активно запроваджувалися сучасні освітні  технології у освітній процес та управлінську діяльність. Адміністрація закладу використовувала у своїй практичній діяльності інноваційні технології та методи: це й управлінський моніторинг рівня навчальних досягнень учнів, рейтинг в оцінці роботи вчителя, нетрадиційні форми проведення педагогічних рад та нарад тощо.

Виховна робота.

Виховний процес у КЗ «Хмільнянський ліцей» планувався і здійснювався за Програмою для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України «Основні орієнтири виховання», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243 «Про основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».  Шляхи досягнення виховної мети були спрямовані на виховання учнів у контексті громадянської і загальнолюдської культури, охоплювали весь навчально-виховний процес, ґрунтувалися на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднувало інтереси особистості, суспільства і держави.

Виховний процес підтримують Рада ліцею, Батьківська рада, Рада старшокласників, Рада профілактики правопорушень та батьки учнів.

Наскрізний процес виховання, який формує цінності, є одним з компонентів Нової української школи. Виховна система ліцею організована за моделлю поваги прав людини та демократії. У закладі діє організація учнівського самоврядування. Протягом 2019-2020 навчального року учні ліцею брали участь у різноманітних загальношкільних, районних та обласних заходах.

Аналіз відвіданих уроків та виховних заходів показав, що виховна робота проводилася на належному рівні згідно річного плану роботи ліцею.

Класними керівниками проводились індивідуальні та колективні форми роботи з батьками та учнями. Вивчались умови проживання важковиховуваних дітей, сімей, які потрапили у складні життєві обставини, дітей з багатодітних сімей. Проводились класні батьківські збори на яких обговорювались питання навчання та виховання учнів класу. Були розроблені рекомендації з питання превентивного виховання дітей. Проводились консультації щодо подальшого працевлаштування випускників 9 та 11 класів.

Всі учні були охоплені різними громадськими дорученнями – тимчасовими і постійними, залучені до роботи в гуртках та секціях, що функціонують на базі нашого ліцею.

Постійно проводився контроль за відвідуванням учнями навчальних занять, рейди по перевірці ведення зошитів, щоденників, та збереженню підручників.

Органи учнівського самоврядування залучаються до роботи з попередження правопорушень і злочинності. Так, силами учнівського самоврядування в листопаді 2019 року проведено акції «Ми – за здоровий спосіб життя», «Молодь проти наркоманії та СНІДу». У лютому 2020 року учні ліцею брали участь у районному конкурсі малюнків та плакатів «Діти – проти насильства!».

У зв’язку з карантином дистанційно проведено виховні заходи для школярів у квітні–травні 2020 року: до 34-ї річниці аварії на ЧАЕС, День Пам’яті і примирення (08.05), День Перемоги над нацизмом у Європі (09.05), заходи з відзначення 75-ї річниці Перемоги та вшанування пам’яті воїнів Другої Світової війни, в рамках Тижня національно-патріотичного виховання – «Тиждень пам’яті» (01.05-09.05), до Всесвітнього дня вишиванки, Вшанування Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, День матері, Свято Останнього дзвоника, до Дня захисту дітей.

Освітній та виховний процеси під час карантину стали певним викликом для вчителів, батьків та учнів. Залучення батьківської громадськості до організації освітнього процесу в умовах дистанційного навчання стало першочерговим і вимагало від сім’ї забезпечення здоров’я та безпеки дітей, дотримання обмежувальних заходів в умовах карантину, створення вдома середовища, що заохочувало до навчання. В умовах карантину класні керівники 1-11 класів проводили виховну роботу з учнями, зокрема, щодо попередження дитячого травматизму, запобігання поширення, проявів та дій у випадку захворювання на коронавірус. Через закриті групи у Viber дітям та батькам було надіслано пам’ятки, правила безпеки для дітей під час карантину, заходи щодо запобігання поширення проявів та дії у випадку захворювання на COVID-19.

Але у виховній роботі необхідно ще більше уваги звертати на урізноманітнення форм проведення виховних заходів (над чим постійно працює колектив закладу), щоб спонукати учнів до активної участі у виховному процесі. Це сприятиме розвитку їх творчості, ініціативи, самостійності, організаторських здібностей, стимулюватиме процес самовдосконалення. 

Необхідно посилити роботу ради профілактики правопорушень та роботу класних керівників з даного питання, адже на внутрішкільному обліку знаходиться два правопорушника. Необхідно проявляти індивідуальний підхід, співпрацю вчителів, органів шкільного самоврядування, класних керівників і батьківської громадськості з правопорушниками та дітьми схильними до них. Продовжити роботу по попередженню дитячої бездоглядності, жорстокого поводження з дітьми, дитячого травматизму; здійснювати просвітницьку роботу в ліцеї з учнями та батьківською громадськістю, роботу з пропаганди здорового способу життя, попередження наркоманії, токсикоманії та СНІДу.

Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників

Медичне обслуговування учнів та працівників ліцею організовано відповідно до нормативно-правової бази. Щорічно на базі Канівської районної лікарні діти проходять медичне обстеження.  Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у закладі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ директора.

Медичне обслуговування працівників закладу організовано на базі Канівської районної лікарні. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд. Працівники їдальні та дошкільного підрозділу проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. На проходження медичного огляду кожному працівнику виділяється вільні дні. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних картках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у медичної сестри закладу.

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у закладі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту»     (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст..22), «Про охорону дитинства»     (ст. 5),Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4 класів, діти-сироти та позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених сімей, діти, батьки яких є учасниками або  знаходяться в зоні проведення ООС (АТО), діти переселенці забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням. Гаряче харчування  учнів 5-11 класів відбувається згідно графіку на 3-5 перервах у їдальні закладу.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями.

У закладі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. У приміщеннях закладу розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму обговорювалися на нарадах при директорові, засіданні педагогічної ради закладу.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в освітньому закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. У ліцеї розроблено ряд заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

Матеріально-технічне забезпечення.

Будівлі закладу і приміщення відповідають реалізації завдань освітніх програм. У закладі створено умови для роботи і навчання, діють 7 навчальних кабінетів, 4 класних кімнати, актова зала,  спортивний та ігровий майданчик, міні стадіон, бібліотека, спальня,  тренажерний зал, стрілецький тир, медичний кабінет, їдальня.

Усі навчальні кабінети відповідають  санітарно-гігієнічним нормам та нормам ТБ.

Формування позабюджетного фонду ліцею складалося з добровільних батьківських внесків, благодійної допомоги наданої місцевими фермерами та приватними підприємствами. За добровільні батьківські кошти протягом навчального року здійснювалося харчування учнів із 5-11 класів, а харчування учнів початкових класів, дітей з малозабезпечених сімей, дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування та дітей із сімей воїнів АТО і переселенців за  рахунок субвенції наданої  сільською радою. В цілому на харчування учнів 5-11 класів за навчальний рік залучено коштів на суму 29000грн та на харчування учнів початкових класів і дітей з малозабезпечених сімей на суму 92261,56 грн Також протягом року місцевими фермерами та приватними підприємцями, які розташовані в межах села Хмільна надавалась допомога ліцею для придбання новорічних подарунків та подарунків від св. Миколая. За що ширі слова вдячності висловлюю  Булаху Р.А., Ковалю А.А., Куксі В.М., Нестерчуку О.П., Прокопенку О.П., Шепотину О.О., З них через прозорі закупівлі оплачена послуга асенізатора 2800 грн, придбано для ліцею ремонтні матеріали  на суму 6500 грн, спортивну стінку у тренажерну залу – 3500 грн, медикаменти та інші витратні матеріали.  Також  цього року Межиріцькою сільською радою надано субвенцію в сумі 74000 гривень на придбання дитячого ігрового майданчику та пристрою для безперебійного постачання електроструму. Тому хочу висловити велику вдячність сільському голові Чупилці І.В. за підтримку ліцею, за розумне ставлення до проблем школи.

Нагальні проблеми ліцею помалу  вирішуються, але їх ще багато, є питання вирішення яких  потребує  великих капіталовкладень, а це побудова внутрішнього туалету в корпусі №1, заміна секцій огорожі закладу, заміна старих вікон  на енергозберігаючі в корпусі №1, продовження оновлення інтер’єру холу та коридорів корпусу №1 та корпусу №2, продовження облаштування тренажерної зали та стрілецького тиру .

Наявні результати та здобутки з управління ліцею – це не лише моя особиста заслуга, це творча, наполеглива, кропітка праця всього колективу, самовідданість заступників, співпраця батьків та громадськості. За все Вам щира вдячність.

Поряд з управлінськими успіхами є недоліки і проблеми. Робота закладу є відкритою для всіх, ми нічого не приховуємо і не замовчуємо, а з метою ліквідації недоліків ведемо відкритий діалог на нарадах, у співбесідах та вживаємо заходи щодо зменшення негативного впливу на освітній процес. Місія нашого ліцею відповідальна – ми враховуємо потенційні можливості кожного. І учень із середнім рівнем знань – це особистість, що служитиме Україні так само, як і учень з високими навчальними досягненнями. Головне в нашій роботі – вселяти віру в свої сили кожній дитині без вагань.

Мета й завдання  ліцею на  новий 2020-2021 навчальний рік

1.                  - Підвищення якості результатів освітнього процесу в умовах реалізації Концепції Нова Українська школа, Державного стандарту початкової школи, подальшої роботи над впровадженням Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, роботи над впровадженням елементів технологій дистанційного навчання.

2.                  - Забезпечення базової загальноосвітньої підготовки учнів, що включає розвиток дитини як особистості, її нахилів, інтересів, здібностей, саморозвиток, самореалізацію. Створення умов для розкриття та сприяння реалізації індивідуальних творчих здібностей і обдарувань кожного учня ліцею.

3.                  - Формування позитивного іміджу ліцею, розвиток партнерських відносин між учасниками освітнього процесу, між ліцеєм та її оточенням.

4.                  - Розвиток творчої активності педагогів: підвищення кваліфікаційного та професійного рівня, компетентності, духовності та відповідальності працівників школи за результати своєї праці, вироблення системи стимулів для підвищення фахової майстерності педагогів та ефективності їх роботи

5.                  Удосконалити роботу по профілактиці  та ліквідації правопорушництва серед учнівської молоді.

6.                  Активізувати позакласну роботу з предметів, роботу з обдарованими учнями по підготовці їх до участі та результативності участі в Всеукраїнських  учнівських предметних  олімпіадах.

7.                  Активізувати роботу  органів учнівського самоврядування, відновити шефську роботу учнів основної та старшої школи над учнями початкової школи.

8.                  Створити здоров’язбережувальне середовище шляхом упровадження здоров’язбережувальних технологій навчання й виховання.

9.                  Формувати стійкі моральні переконання учнів, задоволення потреб і запитів кожного учасника навчально-виховного процесу.

10.             Оволодіння учнями основами наук і підготовка їх до життя у сучасних умовах ринкових відносин, євроінтеграції.

11.             Формувати  творчу  компетентну  особистість здатну критично мислити.

12.              Поповнення та оновлення матеріально-технічної бази ліцею.

13.             Продовжити заміну вікон на енергозберігаючі в приміщенні ліцею.

Завершуючи свій виступ, хочу запевнити вас, що я завжди намагатимусь реагувати на всі ваші звернення, зміцнювати ту атмосферу довіри, партнерства, яка вже склалася в колективі вчителів, батьків та учнів. І надалі як керівник докладатиму всіх зусиль, щоб спільними зусиллями досягати нових успіхів у навчанні та вихованні учнів, в  утвердженні позитивного іміджу нашого освітнього закладу,  у виконанні нею своєї головної місії – виховання і розвитку наших дітей, підготовки їх до самостійного життя. 

Адміністрація, педагогічний колектив докладатиме всіх зусиль, щоб наш ліцей був для дітей  - школою радості, для батьків – спокою і надії, а для вчителів – місцем творчості.

Хочу ще раз висловити вдячність та побажати Вам міцного здоров’я,  щастя і благополуччя! Ми високо цінуємо Вашу підтримку та сподіваємось, що й надалі будемо успішно співпрацювати.

 

 

ĉ
Teacher 07,
2 січ. 2020 р., 01:42
ĉ
Teacher 07,
2 січ. 2020 р., 01:43
ĉ
Teacher 07,
6 лип. 2020 р., 23:29
Comments